Kosten en Algemene voorwaarden Wakkerpolis

 In Nieuws
Algemene Voorwaarden en kosten Stichting Wakkerpolis
Uw belangen
U, of de (rechts)persoon die u vertegenwoordigt, (hierna: “u”/”uw”) heeft een of meerdere (beleggings)verzekeringen op naam gehad die diverse verzekeringsmaatschappijen hebben verkocht in de periode 1989 tot 2009.
Uit hoofde van deze verzekeringen (in de volksmond ‘woekerpolissen’ genoemd) heeft u mogelijk een vordering (hierna: “Vordering”) op een of meerdere van de betreffende verzekeringsmaatschappijen en/of op een andere verantwoordelijke partijen (hierna: “Verweerders”).
Volmacht (privatieve last)
Wakkerpolis zet zich in voor het behoud van uw rechten en de inning van uw Vordering inzake uw woekerpolis(sen). U heeft zich geregistreerd via Stichting Wakkerpolis (hierna: “Wakkerpolis”) en verleent hierbij volmacht aan Wakkerpolis, met recht van substitutie, om u te vertegenwoordigen met betrekking tot uw Vorderingen en het treffen van voorbereidingen en maatregelen ter afwikkeling daaromtrent. Wakkerpolis mag voor u in eigen naam en met uitsluiting van uzelf in en buiten rechte alles doen wat redelijkerwijs nodig is om Verweerders te (doen) bewegen uw Vordering(en) te voldoen. Met deze exclusieve volmacht kan zij bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – namens u een of meer vorderingen instellen tegen de Verweerders, processtukken en andere documenten (laten) opstellen, ondertekenen en een executoriale titel verkrijgen en/of executeren, een schikking treffen, u registreren bij en vertegenwoordigen in een collectieve actie of bij een collectieve schikking of namens u een bericht uitbrengen dat u wel of niet gebonden wilt zijn aan de uitkomsten van een procedure of schikking.
U verleent toestemming aan iedere relevante partij, waaronder een Verweerder, een onafhankelijke accountant of een claims administrator, om op verzoek van Wakkerpolis of haar vertegenwoordigers te communiceren en Wakkerpolis of haar vertegenwoordigers van ieder relevant document of iedere relevante informatie te voorzien die de desbetreffende partij in haar bezit heeft en Wakkerpolis of haar vertegenwoordigers met het oog op uw Vordering in redelijkheid relevant achten.
Opdracht
U steunt het doel en de doelstellingen van Wakkerpolis en ondersteunt elk redelijk oordeel of schikking die ten gunste van U wordt verkregen. U verleent opdracht aan om uw belangen te behartigen in een of meerdere (collectieve) acties van de Stichting en/of schikkingsonderhandelingen.
No win, no fee
Naast het innen van uw Vordering wordt ook geprobeerd de projectkosten te verhalen op Verweerders. Alleen wanneer dat niet volledig lukt, kan er door Wakkerpolis een deel worden ingehouden van de vergoeding die u ontvangt. Dit deel is maximaal 10% indien er niet bij de Rechtbank geprocedeerd hoeft te worden en maximaal 17,5% indien er wel bij een Rechtbank geprocedeerd wordt. Onder resultaat wordt verstaan een door u te ontvangen geldbedrag, een vermindering van een door u te betalen geldbedrag of een waardevermeerdering van uw polis.
Is er voor u geen resultaat geboekt, dan bent u Wakkerpolis niets verschuldigd (no win, no fee).
De Stichting draagt de risico’s voor alle projectkosten wanneer de rechter de Vordering of een Collectieve Actie afwijst. U heeft geen enkele financiële verplichting om de Stichting en/of haar advocaten en/of adviseurs te ondersteunen of bij te dragen in de kosten ervan.
U kunt deze overeenkomst tot 14 dagen na verzending van de bevestiging herroepen via e-mail (info@wakkerpolis.nl). Daarna geldt een opzegtermijn van 30 dagen en bent u bovengenoemde kosten slechts verschuldigd ingeval er voor u daadwerkelijk een (onderhandelings)resultaat is behaald die tot een uitkering leidt.
Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst en volmacht is Nederlands recht van toepassing.
Recent Posts

Leave a Comment