Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Geijsel Kroon B.V. sluit en die verband houden met de uitoefening van het assurantiebemiddelingsbedrijf. De voorwaarden zijn niet van toepassing op de overeenkomsten die Geijsel Kroon B.V. sluit met personen die niet handelen in de
uitoefening van een beroep of een bedrijf.

Artikel 2

Geijsel Kroon B.V. pleegt jegens haar contracts partij eerst wanprestatie indien het bij de uitvoering van de overeenkomst tekortschiet op een wijze die een met normale vakkennis uitgeruste en zorgvuldig handelend assurantiebemiddelaar had kunnen en moeten vermijden.

Artikel 3

Indien de contracts partij aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Geijsel Kroon B.V., haar bestuurders of haar werknemers, die verband houdt met een verzekeringsovereenkomst, is Geijsel Kroon B.V. voor de schade slechts aansprakelijk tot vijf maal de jaarpremie die voor de betreffende verzekering is berekend of zou zijn berekend, met een maximum van € 50.000,00.
Indien de schade niet verband houdt met een verzekeringsovereenkomst, is de aansprakelijkheid van Geijsel Kroon B.V. beperkt tot vijf maal de financiële vergoeding waarop zij voor haar inspanningen aanspraak heeft of zou hebben gehad, met een maximum van € 50.000,00.

Artikel 4

Indien schade wordt geleden die verband houdt met onjuiste of onvolledige informatie door of namens de contracts partij verstrekt, is Geijsel Kroon B.V. voor die schade niet aansprakelijk.

Artikel 5

Indien Geijsel Kroon B.V bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de contracts partij kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Geijsel Kroon B.V. daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Geijsel Kroon B.V. te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.

Artikel 6

Indien derden betrokken zijn bij de vervulling van de overeenkomst, is Geijsel Kroon B.V. voor eventuele fouten van die derden niet aansprakelijk, behoudens voorzover de contracts partij bewijst dat Geijsel Kroon B.V. tekortgeschoten is bij de keuze van die derden.

Artikel 7

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voorzover de leverancier van die computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens Geijsel Kroon B.V.heeft aanvaard en de schade aan haar heeft vergoed.

Artikel 8

Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of had kunnen worden ontdekt.

Artikel 9

Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Geijsel Kroon B.V. en haar contractspartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank in ‘s-Gravenhage.

Artikel 10

Geijsel Kroon B.V. zal meewerken aan mediation indien haar contracts partij te kennen geeft het geschil aan mediation te willen onderwerpen. Partijen zullen trachten gemeenschappelijk een mediator aan te wijzen. Indien zijgeen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de mediator, zal deze worden aangewezen door het N.M.I. te Rotterdam.

Ga bij een hypotheekadvies niet over één nacht ijs, dat doen wij ook niet.