Is verzakking van fundering verzekerd?

 In Niet gecategoriseerd

Als je huis daalt omdat je fundering wegzakt, daalt dat huis ook in waarde. Door bodemdaling en te lage grondwaterstand ontstaat paalrot, palenpest en verschilzetting aan funderingen. Dit zal de komende jaren in Nederland, alleen al aan woonhuizen, voor tientallen miljarden schade veroorzaken. Volgens het Verbond van Verzekeraars is deze schade in Nederland niet verzekerd, maar is dat altijd het geval?

Oorzaak

Tot 1970 werden er voor ongeveer 750.000 woningen voornamelijk houten paalfunderingen gebruikt, daarna werden ze vaak van beton. Door verlaging van het grondwaterpeil kunnen de koppen van de funderingspalen droog komen te staan waardoor paalrot en palenpest kan ontstaan en de houten paal haar draagvermogen verliest en het huis gaat zakken. Bij panden op staal raakt de fundering op zich niet beschadigd maar kan het geheel verzakken door een te lage grondwaterstand waardoor het pand toch beschadigt. De herstelkosten zijn dan de schadepost en die is in Nederland meestal niet verzekerd. Als de Nederlandse verzekeraars dit wel hadden verzekerd waren de verzekeringspremies veel hoger geweest of de verzekeraars kwamen nu massaal in de problemen bij de uitbetaling van de enorme schade.

 

Meestal niet verzekerd

Een opstalverzekering dekt schade aan een woonhuis en optioneel ook aan de fundering. Maar die schade moet plotseling en onvoorzien zijn ontstaan en bovendien vallen onder een in de polis genoemd voorval. En daarnaast mag die oorzaak dan weer niet expliciet zijn uitgesloten. De bekende kleine lettertjes dus. Wel verzekerd is over het algemeen brand, ontploffing, (in)braak, aanrijding en bepaalde waterschade.

 

Soms wel verzekerd?

Tijdens mijn bestudering van verschillende polisvoorwaarden stuitte ik echter toch op polisvoorwaarden van een brandverzekeraar waar sommige funderingsschade naar mijn mening wel gedekt is. Ongetwijfeld was het niet de bedoeling dergelijke schades te verzekeren, maar ik lees het er niet uit. Deze verzekeraar kan maar beter vast een flinke voorziening treffen. Bel uw adviseur!

Schijnoplossing

In 2017 is door de Rijksoverheid het Fonds Duurzaam Funderingsherstel opgericht voor de financiering van noodzakelijk funderingsherstel. Uit deze pot van 100 miljoen euro kunnen gedupeerde woningeigenaren geld lenen. Op een totale schadelast van tientallen miljarden is dit natuurlijk een schijntje en bovendien een lening.

Funderingslening
De Funderingslening is bedoeld om urgente en of noodzakelijke funderingsproblemen en de daardoor ontstane schade te herstellen. Tevens worden dan de vloeren geïsoleerd. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting beoordeelt en beheert deze leningen.

Om in aanmerking te komen voor de funderingslening moeten alle woningeigenaren binnen een bouwblok deelnemen aan het funderingsherstel.

De eis geldt dat minimaal één van de woningeigenaren uit het bouwblok zelf geen aanvullende hypothecaire lening kan krijgen wegens onvoldoende leencapaciteit.

Funderingslening Maatwerk

Als de aanvraag voor de Funderingslening is afgewezen kan de woningbezitter op basis van zijn inkomen, wellicht nog de Funderingslening Maatwerk aanvragen. Hier geldt een maximale LTI (lening) van 120% (exclusief de Funderingslening Maatwerk) van de herstelkosten. De Funderingslening Maatwerk lijkt op de Starterslening en bestaat uit een annuïteitenlening voor de Funderingslening Maatwerk (box 1) en een oplopende Combinatielening (box 3). Maar de woningeigenaar moet eerst zijn eigen vermogen boven het heffingsvrij vermogen in box 3 benutten, het meerdere kan hij eventueel lenen.

Massaclaim

Overigens kunnen benadeelden met de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie samen een schadeclaim indienen tegen de beheerder van het grondwaterpeil als zij van mening zijn dat dit de veroorzaker is van de funderingsschade omdat deze beheerder willens en wetens het grondwaterpeil heeft verlaagd. Ongetwijfeld zullen de ‘belangenbehartigers’ binnenkort weer als paddenstoelen uit de verzakte grond schieten.

Recent Posts

Leave a Comment